مجله داستان همشهری بخشی دارد به نام مسابقه داستان یک خطی که مورد علاقه ی من و شاید بسیاری از خواننده های این مجله باشد.مسابقه شامل تصویریست که باید در مورد آن جمله ای طنز نوشت. 

(تصویر را اینجا میگذارم.)

مهلت ارسال جمله (ها) تا پنجم خرداد بود. از آنجایی که من معمولا زن اقدامهای لحظه ی آخر هستم، جمله ها را در پنجم خرداد نوشتم و ارسال کردم:

* هرچی آرزوی خوبه مال تو!

* بیا قسمت کنیم غذاهایی که داریم      که تو کوچک معده ای جا نداری

نتیجه هرچه شد اینجا مینویسم.

داستان یک خطی

برنده های این مسابقه را میتوانید اینجا ببینید.