پیش نوشت: این پست سوم و آخر از مجموعه خونریزیهای مغزی است و مربوط به خونریزی داخل بطنی یا Intra Ventricular hemmorrahge:IVH و خونریزی ساب آراکنوئید یا SAH است.

 

در مورد خونریزی داخل بطنی؛

♦ اغلب با منشا شریانی و مویرگی است. 

 میتواند در اثر تروما، فشارخون با پارگی بطن و خونریزی ساب آراکنوئید با پارگی بطن ایجاد شود.

 اگر میزان خون داخل بطن کم باشد، ناحیه hyperdensity را میتوان در یک ناحیه بطن مشاهده کرد که دارای سطح آزاد خون - مایع مغزی نخاعی است.

این ناحیه در بطن معمولا نوک شاخهای خلفی بطنهای طرفی به علت نیروی جاذبه است.

♦ در موارد شدید، بطنها به جای رنگ طبیعیِ تیره ،کاملا hyperdense میشوند.

 

♦ در پستهای قبل یاد گرفتیم ممکن است همراه با خونریزی اینترا سربرال، کانتیوژن مغزی اتفاق بیفتد. در خونریزی داخل بطنی یا اینترا ونتریکولار، ممکن است هیدروسفالی ایجاد شود.

♦ تعریف Hydrocephalus: در داخل بطنهای مغزی (شبکه کوروئید) مایع مغزی نخاعی ترشح و جریان می یابد. این مایع به صورت طبیعی داخل سیستم وریدی جذب میشود. اگر عاملی مانند تومور مانع جذب این مایع شود، تجمع CSF درون بطنها افزایش یافته و فشار مایع بالا میرود، درنتیجه باعث گشاد شدن بطنها و افزایش فشار داخل جمجمه ای (ICP) میشود که به آن هیدروسفالی میگویند.

افزایش ترشح مایع مغزی-نخاعی هم، باعث هیدروسفالی میشود.

 

درموردخونریزی ساب آراکنوئید؛

• اغلب به علت پارگی عروق و آنوریسم مغزی اتفاق می افتد و ممکن است تمام شیارهای مغزی را پر کند.

• شایعترین علت خونریزی ساب آراکنوئید تروماست.

• هیدروسفالی عامل 20% از خونریزی های ساب آراکنوئید است.

• در سی تی اسکن، تجمع خون در سیسترنهای مغزی و ورود خون به داخل سولکوسهای مغزی و لا به لای بافت مغز دیده میشود.

• این خونریزی در 98%-95%، در دوازده ساعت اول در تصاویر سی تی اسکن مشاهده میشود.

منابع را اینجا نوشته ام و  نیز سایت رادیوپدیا