در دوران دانشجویی درسی داشتیم به نام مهارتهای زندگی. از معدود کلاسهایی که دوست داشتم. (درس بیماری شناسی را هم بسیار دوست داشتم.) صندلیها را دایره وار میچیدیم و همه، همکلاسیها و خانم معلم را میدیدیم. درسش بیشتر شبیه بازی بود. یادم می آید آخرین سوال پایان ترمش چیزی شبیه این بود؛ یک شکلک بکشید!

در کلاس از خطاهای شناختی حرف میزدیم تا چگونگی ابراز خواسته ها.

پانتومیم اجرا میکردیم و هرکسی بنا به برداشتش از آن، داستانی میگفت و چقدر برداشتها و داستانها باهم تفاوت و تشابه داشت.

معلم در پایان یکی از جلسات میان ترم از ما خواست برای هفته ی آینده هر کدام پاکت نامه ای همراه بیاوریم. ما هم کنجکاو که پاکت نامه برای چه!

جلسه ی بعد او از ما خواست به تعداد هم کلاسی هایی که در کلاس حاضر بودند و خود خانم معلم، برگه های کوچکی آماده کنیم و نام هر کدام از همکلاسی ها و ویژگیهای مثبت و منفیش را در این کاغذها بنویسیم. بازی هیجان انگیزی بود، اینکه بدانم نظر دیگران در موردم چیست. برای من که آدمی درونگرا و خجالتی هستم و نمیتوانم نظرم را رو در رو به دیگران بگویم فرصت بسیار خوبی بود تا در مورد رفتار برخی دوستان بنویسم.

همهمه ای شد. همه به هم نگاه میکردند. انگار اول میخواستند اسامی همکلاسیها را روی کاغذ بنویسند، بعد ویژگیهای مثبت و منفی را اضافه کنند. بازی جالبی بود.

بعد از نوشتن، کاغذهایی را که مربوط به خودمان بود، از همکلاسیهای دیگر گرفتیم و در پاکت نامه گذاشتیم.

معلم از ما خواست نظرات دیگران را در مورد خودمان بخوانیم و هرکسی که تمایل داشت درمورد آنها صحبت کند.

بعضی از دوستان نظراتی نوشته بودند که اصلا خودم تا آن موقع، در مورد خودم نمیدانستم و بهشان توجه نداشتم و نسبت به آنها نابینا بودم. نظراتی گفته بودند که در تضاد باهم بودند. از اجتماعی بودنم تا گاهی منزوی، از پر انرژی تا داشتن اعتماد به نفس پایین.

اصلا فکر نمیکردم این همه ویژگیهای مثبت داشته باشم. شاید سعی میکردم تظاهر کنم به داشتن اینها. 

 

میان نوشت: نمیدانم این ویژگیها را بنویسم یا نه، نمیدانم میشود خودستایی یا نه، اما دوست دارم یادگار هم کلاسیهایم را اینجا نیز داشته باشم، دوست دارم در اینجا ثبت شوند.

ویژگیهای مثبت و منفی ای که دوستان نوشته بودند؛

مثبت:  مهربان، باگذشت، با ادب  منفی: کمی حسود

مثبت:  پرتلاش  منفی: دم دمی مزاج

مثبت: خوشرو  

مثبت:  مهربان، دلسوز، دوست داشتنی، بذله گو، اجتماعی     منفی: منزوی، اعتماد به نفس پایین. (اینها را میدانم چه کسی نوشته، دوستم الهام، از دست خطش میدانم. منفیها را درست گفته)

منفی: عدم تمایل به ایجاد برقرای ارتباط در بیشتر مواقع، بیشتر مواقع مغرور و خودخواه به نظر میرسد. (این مورد را با خودکار خط زده.)

مثبت: مؤدب،با وقار، منظم، خوش برخورد،اجتماعی، امانت دار

مثبت: بچه زرنگ، از حرف زدنش خوشم می آید.

مثبت: شاد، خوش اخلاق،اکتیو  منفی: مغرور

مثبت: اعتماد به نفس بالا، خوش برخورد

مثبت: خانم محترم،نجیب و فعال و خوش برخورد

مثبت: مهربان، دلسوز، سخت کوش، خونگرم

مثبت: اعتماد به نفس بالا، روابط عمومی خوب، مستقل بودن  منفی: کمی حساس بودن (این مورد را با خودکر خط زده)

مثبت: متین و باوقار

مثبت: آرام، با وقار

مثبت: بسیار کوشا ومستعد،صدایی رسا، مهربان و شوخ طبع

مثبت: پرتلاش و منظم  منفی: کم رو و خجالتی

مثبت: مستقل  منفی: کمی منزوی

مثبت: خنده رو

مثبت: مؤدب، باوقار، خوش برخورد، اجتماعی، دست و دل باز

مثبت: خنده رو

مثبت:دارای توانایی بالا،با اعتماد به نفس و پر انرژی 

مثبت: مهربان، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی  منفی: منزوی (گاهی)

 

پی نوشت: اگرچه این ویژگیهای مثبت همه مربوط من نیستند اما امیدوار شدم به خودم که دیگران مرا اینگونه میبینند. باید برای نزدیک شدن به این ویژگیها، تلاش کنم.