گفته بودی هرروز پانصد کلمه در وبلاگت بنویس. نوشتم، همین حدود، اما نه در اینجا، روی کاغذ. اینجا این را گفتم تا عذاب وجدانم کمتر شود و تاریخ هشتم تیرماه به نوشته ای هرچند کوتاه ثبت شود.