بو و تنفس اکسیژنی را که اولین بار وارد یک گلفروشی شدم، فراموش نمی کنم. هوای آنجا انگار روح و پوست انسان را نوازش می کرد.

فکر می کنم یکی از جاهایی که استرس و تنش درونی انسان را کم می کند، همین مغازه های گل فروشی هستند.

چند روز پیش به یک گلفروشی بزرگ رفتیم که گلخانه هم داشت. بیشتر شبیه یک باغ بود.

چقدر گل و گیاه که نمی شناسیمشان اما نگاه کردن به آنها کافیست تا برای لحظه هایی هم که شده، بی خیال غم و غصه و نگرانی های دنیا شویم و لذت ببریم از شکل و ترکیب و بو و زیباییشان.

 

این عکسها را از آن باغ گل گرفتم؛

 

این گلدانهای زیبا را هم از آنجا خریدم، آن گلی که گلهای بیشتری دارد، اسمش کالانکواست و آن گل کناریش، ناز فرانسوی. انگار فرانسه در گلهایش هم دلربایی می کند.