مجله داستان همشهری بخشی دارد به نام مسابقه داستان یک خطی که مورد علاقه ی من و شاید بسیاری از خواننده های این مجله باشد.مسابقه شامل تصویریست که باید در مورد آن جمله ای طنز نوشت. 

تصویر زیر مربوط به مسابقه ی تیرماه است:

 

جمله ی زیر را هجدهم تیرماه برای بخش مسابقه ارسال کردم؛

من گفتم برو یه موز بخور، تو همه ی آفریقا رو خوردی؟!

 

نتیجه را اینجا مینویسم.