" فکر کردن همیشه برای تجربه ی عمیق تر زندگی نیست. گاهی برای فرار از بازی زندگی است. "    استیفن چباسکی

 

فکر کردن، رویا پروراندن و رویا دیدن، برای برهم زدن روزمرگی و روال زندگی است. اینکه دوست داشته باشی همانی نباشد که اکنون هست. اینکه قواعد و حقیقت را جابجا کنی و چیزهای خلق کنی که جز در ذهن تو، در ذهن هیچ کس دیگری نیست و سرمست این رویاها شوی.